WALNE ZGROMADZENIE zakończyło obrady
szczegóły


Fortepian Karola Nicze
w Muzeum Miasta
Pabianic
szczegóły


Rozliczenie akcji "FORTEPIAN"
szczegółySprawozdania
z dzialalosci Towarzystwa
Muzycznego
im Karola Nicze
szczegóły


TOWARZYSTWO MUZYCZNE im. Karola Nicze
powstało dla uczczenia wybitnego pianisty i Pabianiczanina ,
jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem.
Siedzibą stowarzyszenia są Pabianice.

Towarzystwo realizuje cele przez :
1. Podejmowanie i inspirowanie działalności artystycznej celem upowszechniania kultury muzycznej w społeczeństwie.
2. Prowadzenie aktywnej działalności w dziedzinie szeroko pojętego wychowania muzycznego samodzielnie i we współpracy z innymi instytucjami kultury.
3. Pozyskiwanie do współpracy sponsorów wśród instytucji i osób prywatnych dla zgromadzenia środków materialnych na działalność artystyczną i koncertową
4. Współpracę i współdziałanie z organizacjami i instytucjami artystycznymi, naukowymi i kulturalnymi oraz wybitnymi
    osobistościami życia muzycznego w kraju i za granicą.
5. Promowanie wybitnie uzdolnionej muzycznie młodzieży poprzez organizowanie koncertów i wykorzystanie środków masowego przekazu.
6. Organizowanie w Pabianicach co najmniej raz w roku koncertu z udziałem wybitnych artystów.
7. Prowadzenie kształcenia muzycznego w różnych formach wychodzących naprzeciw społecznym potrzebom i oczekiwaniom.

Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze w grudniu 2004 zostało wpisane do rejestru organizacji pożytku publicznego.
1% podatku możesz przeznaczyć na realizację celów statutowych Towarzystwa